เรียนฟรีคอร์ส IELTS กับ Wall Street English มูลค่า 3,000 บาท พร้อมดาวน์โหลด E-BOOK รวมคำศัพท์ IELTS ที่ไม่รู้ไม่ได้ก่อนไปสอบจริง!

พิชิตคะแนน IELTS ที่ไม่ธรรมดาของคุณ คว้าใบเบิกทางสู่อนาคตที่ดีกว่า ให้เราช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณอย่างรอบด้าน ค้นพบสุดยอดเทคนิค และการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง ที่จะทำให้คุณก้าวสู่สนามสอบ IELTS อย่างมั่นใจและได้คะแนนตามที่คุณตั้งใจกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงด้านการสอบและตรวจข้อสอบ IELTS จากประเทศอังกฤษและประเทศจีนมากกว่า 15 ปี

เรารับประกันระดับคะแนน IELTS 7.0* สำหรับนักเรียนของเราทุกคน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wall Street English IELTS คลิก

มีคะแนน IELTS 7.0 หรือมากกว่าดีอย่างไร?

  • เพิ่มโอกาสในการรับทุนการศึกษาต่างประเทศ
  • ใช้ประกอบการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
  • เพิ่มโอกาสในการทำงานกับองค์กรนานาๆชาติ
  • เป็นหลักฐานยืนยันความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้ในการต่อรองเงินเดือน
  • ใช้ประกอบการย้ายถิ่นฐานไปพำนักยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

อย่าให้การไปเรียนต่อเมืองนอกเป็นเพียงแค่ความฝัน สร้างโอกาสให้กับตัวคุณเอง วันนี้ ด้วย Wall Street English IELTS

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับสิทธิ์ทดลองเรียนคลาส IELTS มูลค่า 3,000 บาท พร้อมคู่มือคำศัพท์ IELTS ฟรี!
Wall Street English Thailand

เรียนภาษาอังกฤษที่ Wall Street English
 

สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการ สอบวัดระดับ IELTS ด้วยหลักสูตรคุณภาพและวิธีการเรียนการ สอนที่แตกต่าง ลิขสิทธิ์เฉพาะหนึ่งเดียวผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค ที่สำคัญ และฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะ สามารถพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านได้ตรงกับมาตรฐานที่ผู้ออกข้อ สอบต้องการ เพื่อให้ได้คะแนน ที่ดีที่สุด


เรียนภาษาอังกฤษที่ Wall Street English
เรียนรู้ทักษะกับอาจารย์เจ้าของภาษา (Language & Skills Class) เริ่มต้นจากการเรียนรู้ทักษะทางภาษาที่จำเป็นสำหรับการทำ ข้อสอบ IELTS ทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี
เรียนภาษาอังกฤษที่ Wall Street English
แบบฝึกหัดออนไลน์ (MyEnglisLab) ฝึกฝนเพิ่มเติมกับแบบฝึกหัดออนไลน์ ที่จะให้คุณได้ ทบทวนบ ทเรียน และทดลองทำข้อสอบ IELTS จริง ใน MyEnglishLab เอกสิทธิ์เฉพาะของ Pearson
เรียนภาษาอังกฤษที่ Wall Street English
สภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษ (Total English Environment) ที่วอลล์สตรีทอิงลิช คุณจะถูกแวดล้อมไปด้วยภาษา อังกฤษทั้งหมด เพื่อให้คุณได้นำเอาทักษะที่ได้เรียนรู้มา ลองใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อช่วยให้คุณเกิดความคุ้นเคย และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
เรียนภาษาอังกฤษที่ Wall Street English
ฝึกฝนเพิ่มเติมกับอาจารย์เจ้าของภาษา (Practice Class) คุณจะได้ฝึกฝนทักษะที่ได้เรียนรู้มา เพื่อที่จะช่วยให้คุณ สามารถนำเอาสิ่งที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ และยกระดับ ความสามารถในการใช้ภาษาของคุณทั้งสี่ทักษะ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณได้เข้าใจตัวข้อสอบมากขึ้น ตลอดจนเทคนิค การทำข้อสอบเพิ่มเติม
เรียนภาษาอังกฤษที่ Wall Street English

IELTS คืออะไร?

IELTS (International English Language Testing System) คือการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน หรือการศึกษาต่อต่างประเทศได้รับการยอมรับจากองค์กร ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วโลก

ใช้เวลาในการทดสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

เรียนภาษาอังกฤษที่ Wall Street English
ระดับการจัดคะแนนผลการสอบ IELTS

การประเมิณทักษะภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 9 ระดับ (ระดับที่ 1ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ - ระดับที่ 9 ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความชำนาญขั้นสูง) ใบรายงานผลสอบ (Test Report Form) จะรายงานผลคะแนนของผู้สอบด้านทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน การพูด และผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวม

ระดับ 9 สามารถใช้ภาษาดีเลิศ สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม ถูกต้องแม่นยำ และมีเข้าใจในภาษาดีเยี่ยม

ระดับ 8 สามารถใช้ภาษาดีมาก สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้างบางครั้งคราวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถถกปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี

ระดับ 7 สามารถใช้ภาษาดี สามารถใช้ภาษาได้ดีแต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดีและเข้าใจในการให้เหตุผล ได้ดี

ระดับ 6 สามารถในระดับใช้งานได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาบ้าง แต่ก็สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ ที่คุ้นเคย

ระดับ 5 สามารถใช้ภาษาในระดับปานกลาง มีความสามารถในการใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้างในสถานการณ์ส่วน ใหญ่ แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆแต่ก็สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัดได้ดี

ระดับ 4 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารจำกัด มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้

Wall Street English Thailand