Market Leader

market leader
พนักงานของคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ? Market Leader จากวอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) สามารถช่วยองค์กรของคุณได้ วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) ร่วมกับPearson ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจด้านการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จัดทำหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับพนักงานของคุณ

บทเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ

 • การโฆษณา
 • การติดต่อสื่อสาร
 • วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 • ความเครียด
 • บริษัทต่างๆ
 • การบริหารจัดการคน
 • หลักจริยธรรม
 • การสร้างความสัมพันธ์

บทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจ

 • การจัดทำข้อตกลง
 • การเสนอสินค้า
 • การประชุมที่ประสบความสำเร็จ
 • การตัดสินใจ
 • การพิจารณาทางเลือกต่างๆ
 • การแนะนำตนเองและการติดต่อผู้อื่น
 • การระดมความคิด
 • การเจรจาต่อรอง
 • จะขึ้นอยู่กับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของพนักงานของคุณ โดยจะมีทั้งหมด12 ระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง และแต่ละระดับจะใช้เวลาเรียน 30 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที ระดับของ Market Leader จาก วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) นี้สอดคล้องกับ Common European Framework of Languages (CEFR) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกทำให้คุณมั่นใจได้ว่าบุคลากรจะได้รับการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับโลก
 • สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ในที่ทำงานของคุณ หรือเลือกเวลาเรียนได้ตามมต้องการ คุณสามารถเลือกเวลาเรียนที่เหมาะสมกับพนักงานของคุณ โดยเรียนสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้งกับอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ
 • ไม่เกิน 8 คน ทำให้นักเรียนในหลักสูตร Market Leader จาก วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) จะได้รับความรู้ และความเอาใจใส่จากอาจารย์อย่างเต็มที่
 • เราจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คุณสามารถติดตามการเรียนของพนักงานได้

บทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอน Market Leader

market leader
Wall Street English Thailand